Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze Aanpak

Onze Aanpak

Wij ontwikkelen wendbaarheid, veerkracht en lerend vermogen in ondernemingen, teams en bij professionals

Betrokken medewerkers

People are not things that you have to control or motivate
But 4-dimensional beings with a brain, a body, a heart and a spirit
You have to appreciate and inspire
To realize their full potential in those four domains. - Stephen Covey

Psychologie
Psychologie

Wij toetsen al onze oplossingen af aan de drie fundamentele psychologische behoeften van elke mens: autonomie, competentie, verbondenheid. Je wilt als persoon je unieke ‘zelf’ realiseren, maar tegelijk wil je je engageren in iets groters dan jezelf en geborgenheid vinden in stabiele relaties. Wij gaan de uitdaging aan om verbinding te realiseren tussen de medewerker en zijn bedrijf/team, tussen zijn persoonlijke bijdrage en het gemeenschappelijke resultaat, tussen visie en actie. 

Betekenis en fairness
Betekenis en fairness

Niemand handelt zomaar zonder te weten waarom. Zingeving of het waarom van de dingen is een krachtige motor om mensen in beweging te brengen. Rechtvaardigheid is eveneens een basisvereiste in elk goed draaiend sociaal systeem. Afwezigheid van rechtvaardigheid zal mensen demotiveren of tot ongewenst gedrag leiden. We helpen betekenis als leidraad gebruiken op en in het werk. Wij bewaken de fairness van onze ontwerpen en oplossingen.

 

Talent in actie
Talent in actie

Sommige patronen in ons denken en doen zijn van nature uit sterk ontwikkeld. Talent is een gave, een natuurlijke aanleg om heel erg goed te zijn of te worden in iets, tenminste als je het juiste gedrag voor dat talent weet te ontwikkelen. Dit noemen we talent in actie. Wij spreken mensen altijd aan op hun diepe motivaties. We verdelen de taken op zo'n manier dat werknemers hun talent kunnen inzetten en ontwikkelen.

Leiderschap
Leiderschap

Om duurzame oplossingen succesvol in te voeren is leiderschap een conditie sine qua non. Leiderschap is het gedrag waarmee de leidinggevende zijn medewerkers inspireert, met elkaar verbindt, aanstuurt om de vooropgestelde bedrijfsdoelen te bereiken voor het groter welzijn van de organisatie. Leiderschap draait om waarden, eerlijkheid en integriteit, visie en autonomie geven, mensenkennis.

Leiderschap

Leiderschap

Leiderschap is inzicht hebben in communicatie- en gedragspatronen. 
Samen met mijn studenten Idea and Innovation Management, Erasmushogeschool Brussel, oefenen we de wetmatigheden van het gedrag op het tapijt van de Roos van Leary.

Wij ontwikkelen wendbaarheid, veerkracht en lerend vermogen in ondernemingen, teams en bij professionals

Duurzaamheid

Duurzaamheid zijn alle acties die je onderneemt rond People, Planet, Profit, Prosperity om onze wereld leefbaar te maken, nu en in de toekomst.

Organisatie-Teamontwikkeling
Organisatie-Teamontwikkeling

Duurzaamheid is in en niet meer weg te denken uit je business. Ben je geconfronteerd met verloop en verzuim ? Je zou kunnen werken rond gezondheid en well-being, werkbaar werk en kwaliteitsvolle jobs. Zie je medewerkers uitvallen met burn-out ? Tijd om werk te maken van preventie van stress en burn-out, teamefficiëntie en -effectiviteit. Zijn je medewerkers niet betrokken ? Werk rond intrapreneurship en innovatie, waarden en betekenis, talent, leiderschap en performance management, leren en ontwikkelen. Door te investeren in je mensen zal je veel directe en indirecte kosten besparen en tevreden medewerkers en klanten winnen. 

Persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling

Als je binnen je onderneming naar duurzaamheid streeft, is het perfect mogelijk om ook op het niveau van de individuele medewerker te werken. Elke medewerker reageert op een unieke manier op zijn omgeving. Maatwerk is bijgevolg aangewezen. Zo'n individuele interventie ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling op het vlak van talent, competenties, kwaliteiten. Het zorgt voor inzicht in de rijkdom van diversiteit en complementariteit. Het vergroot de inzetbaarheid en de flexibiliteit van de persoon. Op deze manier kan je ook een antwoord bieden op de schaarste van de arbeidsmarkt.

Over ons

Wij bieden de uitzonderlijke service die we zelf zouden willen ervaren.

Hoop
Hoop

We stellen je vraag scherp. Je krijgt een oplossing van kwaliteit en op maat van je noden.

Vertrouwen
Vertrouwen

Je kunt rekenen op onze ervaring, expertise en integriteit. Wij bouwen aan lange termijn relaties met al onze stakeholders.

Empathie
Empathie

Verwacht je aan dialoog, uitwisseling en samenwerking. We werken aan gedragen en onderbouwde oplossingen.

Geluk
Geluk

We zetten ons in om duurzame oplossingen tot stand te brengen en balans te brengen tussen People - Profit - Planet - Prosperity.

What you can expect

Hoe werkt het ?

In deze beginfase brengen we de startsituatie in kaart brengen. Wat is de concrete aanleiding van het contact? Hoe zit de organisatie in elkaar ? Hoe ziet het ecosysteem eruit?  Wie zijn de stakeholders ?  Is er urgentie en urgentiebesef?

Alles staat of valt met een gedetailleerde analyse van de startsituatie. Zo vermijden we verrassingen achteraf en gaan we efficiënt met eenieders tijd om. We nemen a.h.w. een 'foto' van de bestaande situatie. Dit meteen de nulmeting van de interventie. 

Dit is de fase waarin we de gewenste, toekomstige situatie in beeld brengen. Aan welke eisen moet de organisatie beantwoorden om te voldoen aan de vraag van de klant, de omgeving en het ecosysteem. Op basis van de informatie die we in de eerste fase hebben verzameld formuleren we duidelijke doelen en ambities. We leggen ontwerpeisen en randvoorwaarden vast en maken een eerste ontwerp.

Het ontwerp wordt besproken en bijgestuurd. Eens er concensus is over het ontwerp, werken we de strategie met een concreet actieplan uit. Een eerste voorlopige planning geeft een beeld van de duur van het project, de betrokkenen, de mijlpalen en de middelen, die nodig zullen zijn om het project te realiseren. 

Elk project is een transitie en leerproces. We sluiten dus een leercontract met de betrokkenen af. De uitvoering gebeurt in kleine sprints. Na elke sprint verzamelen we feedback over wat wel en niet is gerealiseerd. Samen lossen we problemen op en nemen we remmende factoren zo veel als mogelijk weg. Wat goed is waarderen en verankeren we. We bepalen de nieuwe sprint, de timing en de middelen. We voeren voortgangsmetingen uit. 

De eindmeting wordt samen met de betrokkenen uitgevoerd. We vergelijken de nulmeting met de eindmeting en bespreken het resultaat: is het doel bereikt ? wat zijn de lessons learned en de goede praktijken ? We analyseren het leercontract: is de kloof gedicht tussen de begin- en de eindsituatie ? 

We make the difference

Tevreden klanten

Our actions speak louder than our words.

Stuur ons nu je bericht

Of je nu op zoek bent naar antwoorden, een probleem wilt oplossen of ons gewoon wilt laten weten hoe we het hebben gedaan, je vindt hier vele manieren om contact met ons op te nemen. Wij zullen je helpen je problemen snel en gemakkelijk op te lossen, zodat je je weer met belangrijker zaken kunt bezighouden.

Aanspreektitel