Nieuwsbrief |    De Sociale Innovatiefabriek van Vlaams Minister van Innovatie

Ondernemers met een Maatschappelijk-Economische Visie erkend en aangemoedigd

De Vlaamse regering heeft de oprichting van de Sociale Innovatiefabriek van Ingrid Lieten, Vlaams minister van innovatie, goedgekeurd op vrijdag 08 december laatstleden. Het initiatief moet sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ondersteunen om het hoofd te kunnen bieden aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen.

Volgens de minister is sociale innovatie complementair aan de beter bekende technologische innovatie. Ondernemers die een vernieuwende kijk op leven, wonen, werken en onderwijs hebben met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde kunnen met hun project terecht bij de Sociale Innovatiefabriek. Deze krijgt partners uit zowel het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties. Die partners investeren ook mee in een Social Impact Angel Fund, waarmee innovatieprojecten zouden worden ondersteund die zijn gericht op het creëren van maatschappelijke winst.

Wat is sociale innovatie ?

Innovatie bestaat uit economische innovatie van producten en diensten, technologische innovatie van bedrijfsprocessen en sociale innovatie van het menselijk kapitaal. Sociale innovatie is het geheel van concepten en toepassingen met betrekking tot arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering, die als doel hebben zowel de performantie als de kwaliteit duurzaam te verhogen, die voortvloeien uit de missie en visie van de organisatie en tot stand komen in overleg met de betrokkenen. Deze initiatieven zijn gericht op het evenwicht tussen de werkgevers- en werknemersbelangen en op het gemeenschappelijk voordeel dat beide partijen eruit halen.

Organisatorische innovatie is de verbindende schakel tussen elk van deze innovatievormen. Belangrijk is om niet éénzijdig te focussen op de sociale maar ook op de andere aspecten van innovatie.

Sociale innovatie kent vijf grote clusters:

-Strategie- en managementvaardigheden
-Organisatiestructuur, bestuursstructuur en organisatiebeleid
-Competenties van het personeel
-Bedrijfscultuur en interne arbeidsverhoudingen
-Gezondheidsmanagement

 

Sociale innovatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Sociale innovatie is een vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Een kenmerk van onze samenleving is dat zowel beleid als bevolking ervan uitgaan dat iedereen, op zijn plaats en binnen zijn of haar opdrachten en mogelijkheden, zich verantwoordelijk gedraagt en zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt voor het realiseren van een duurzame, kwalitatieve samenleving en wereld. Dit geldt voor de burger, maar ook voor bedrijven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaam ondernemen is de toepassing van een strategie die vrijwillig en systematisch de economische, milieu– en sociale impact in de bedrijfsvoering integreert. De individuele ondernemingszin wordt verenigd met een breder gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat vaak een onderdeel vormt van de persoonlijke waarden van de bestuurder(s) van de organisatie.

Dit betekent dat de bedrijfsresultaten altijd in het licht geplaatst worden van de winst, de gevolgen van het ondernemen voor de mens binnen en buiten de onderneming, en de gevolgen van het ondernemen op het natuurlijke leefmilieu. Deze drie dimensies staan niet los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar: ze vullen elkaar aan of treden met elkaar in conflict. Het komt erop aan het juiste evenwicht tussen deze drie elementen te realiseren. Ze beïnvloeden het beleid en het handelen van de onderneming in al haar facetten.

Typische aanpak van MVO en sociale innovatie

Heel typisch voor MVO en sociale innovatie is dat deze manier van ondernemen gebeurt in overleg met de belanghebbenden van de onderneming. Aangezien een onderneming deel uitmaakt van de samenleving, kan ze zich niet geïsoleerd opstellen. Er bestaat een interactie tussen de onderneming en haar ‘stakeholders‘: de aandeelhouders, de werknemers, de toeleveranciers, de klanten, de consumenten, de buurt, milieuverenigingen, de overheid, NGO ’s , …
De onderneming en haar ‘belanghebbenden’ kunnen schematisch voorgesteld worden:

Om performant te zijn moet de onderneming op de hoogte zijn van de noden en verwachtingen van de samenleving en haar belanghebbenden.
Een ander essentieel onderdeel van maatschappelijke verantwoordelijkheid is de communicatie van deze strategie en de toetsing ervan met alle belanghebbenden in de onderneming.

Ook investeerders zijn geïnteresseerd

In 2004 toont onderzoek van Accenture   aan dat het belang van de boekwaarde van 500 S § P bedrijven gedaald is van 80% naar 25% van de marktwaarde tussen 1980 en 2002, terwijl de waarde van het niet- financiële aspect enorm toeneemt. De focus van de investeerders en fondsanalisten gaat meer en meer naar de niet-financiële performantie en naar sleutelwaarden zoals corporate governance, innovatie, partnerschips, klantentevredenheid, menselijk kapitaal en milieu, omdat deze de toekomstige financiële performantie van de organisatie zullen bepalen en waarborgen. Onderzoekers hebben vastgesteld dat er een manifeste en aangetoonde link bestaat tussen de betrokkenheid van de werknemers en de financiële performantie van het bedrijf. Bepaalde bedrijven integreren zelfs het meten van de medewerkerstevredenheid in hun strategie.

Minister steunt ondernemingen die mee een antwoord willen geven aan grote maatschappelijke uitdagingen

Het initiatief van de minister om duurzaam ondernemen te steunen kan alleen maar toegejuicht worden. Maar de minister trekt de horizon open naar de nieuwe uitdagende doelgebieden van de Sociale Innovatiefabriek, namelijk de verstedelijking en inclusie, de armoede, vergrijzing en klimaatverandering. Met andere woorden, ondernemers én hun medewerkers worden uitgedaagd om samen na te denken over deze onderwerpen en een antwoord te geven op problemen die de Overheid niet alleen kan oplossen.

De Minister citeert op haar blog een zeer concreet voorbeeld van sociaal ondernemerschap in Groot-Brittannië. De Britse jeugd moet een lening aangaan om hun studies te betalen. Nog voor ze de arbeidsmarkt intreden, zijn ze al geconfronteerd met een grote schuldenproblematiek. Om dat maatschappelijke probleem aan te pakken was één van de innovatieve initiatieven van jonge ondernemers om een spel voor smartphones aan te bieden waarmee jongeren leren sparen via hun gsm. Verschillende banken zijn mee op de kar gesprongen en belonen jongeren die een bepaalde level halen met extra belkrediet voor hun gsm. Dit idee is ontstaan vanuit de business en door verschillende actoren mee opgepikt om een maatschappelijk probleem aan te pakken.

Dichter bij huis verwijzen wij bijvoorbeeld naar de laatste initiatieven van bpost inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bpost focust niet enkel op ecologie, papier en optimale dienstverlening, maar ze hebben ook oog voor hun eigen medewerkers. Het welzijn en engagement van het personeel ligt hen nauw aan het hart. Vandaar dat bpost hen doorheen verschillende initiatieven steunt en waardering voor hun inzet omzet in daadwerkelijke hulp. Dankzij het project Ervaring erkennen kunnen honderden medewerkers starten om hun diploma hoger secundair onderwijs te behalen. In 2010 lanceerde bpost STAR4U, een intern steunfonds dat de vrijwillige inzet van de medewerkers een duwtje in de rug geeft. Dit zijn maar enkele voorbeelden in één van onze grootste Belgische bedrijven. Er zijn nog vele andere en kleinere bedrijven die even mooie initiatieven rond sociale innovatie tot stand brengen.

Opent de Vlaamse Overheid hiermee de deur naar visionaire maatschappelijke oplossingen die vanuit de maatschappij zelf komen ? Eén ding is zeker, de oplossingen die ondernemingen aan deze problemen zullen geven, zullen gedragen zijn, eigenaarschap hebben vanuit de samenleving en niet opgelegd zijn vanuit de Overheid. Een oproep tot creatieve en gedeelde verantwoordelijkheid.

Wenst u advies of begeleiding bij sociale innovatie ? Klik hier om ons te contacteren

Bronnen

Oprichting Sociale Innovatiefabriek goedgekeurd, Express.be, 08-12-2012
bhappy, Wintermagazine 2012
www.ingridlieten.be/article/groen-licht-voor-sociale-innovatiefabriek, geraadpleegd op 09-12-2012
SERV, Sociale innovatie in de Vlaamse bedrijfspraktijk - deel I, 2010
STUBBE, I., De rol van HRM bij de overname van een KMO, 2008-2009 - paper aangeboden in het kader van het postuniversitair programma Human resources management

STUBBE, I., Leidt innovatieve arbeidsorganisatie de overgang van de kenniseconomie naar de economie van de wijsheid in ? , 2010 - paper aangeboden in het kader van senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie

 

 


Advies of consult? Contacteer ons!

Sociale innovatie en de veranderde context voor bedrijven (1).

Het begin van het derde millenium wordt gekenmerkt door "versnelling in de verandering en verruiming van de complexiteit en de turbulentie in de omgeving van de...

lees meer

Sociale innovatie en de nieuwe mens (2).

Wij maken een belangrijke verschuiving mee van het industriële tijdperk mee naar het informatietijdperk. Het informatietijdperk leidt de kenniseconomie in. Peter Drucker 1 , een...

lees meer

Sociale innovatie en het nieuw psychologisch contract (3).

De ondernemer moet ervan bewust zijn dat de relatie tussen de werkgever en de werknemer door de tijd heen grondig is gewijzigd. Wij behandelen achtereenvolgens: de evolutie van...

lees meer

Sociale innovatie (5): overheidsprogramma's.

De meest voorkomende concepten over sociale innovatie, die aan de basis liggen van heel wat overheidsprogramma's die organisatievernieuwing als bron van innovatie en groei in ondernemingen en...

lees meer

Sociale innovatie (6) : de meerwaarde van sociale innovatie

In dit artikel bespreken wij de vijf grote clusters van sociale innovatie en de meerwaarde van sociale innovatie. Tenslotte trekken wij hieruit ons besluit.

lees meer

Sociale innovatie (7): de meerwaarde van de moderne socio-techniek.

De moderne socio-techniek richt zich in eerste instantie op het herontwerp van bedrijfsprocessen. Haar principes kunnen een belangrijke troef zijn bij het effectief en efficiënt...

lees meer

Sociale Innovatie verbetert kwaliteit van arbeid

Wanneer organisaties aan de slag gaan met Sociale Innovatie, verbeteren niet alleen de bedrijfsresultaten. Ook de kwaliteit van arbeid gaat omhoog. Dat blijkt onder meer uit een evaluatie van...

lees meer

Telewerken en sociale innovatie: een geslaagde praktijkcase.

Telewerken en sociale innovatie kunnen een organisatie de mogelijkheid bieden beter in te spelen op nieuwe uitdagingen. Een geslaagd voorbeeld van sociale innovatie.

lees meer