Nieuwsbrief

Oktober en November 2010

Duurzaam ondernemen is één van de meest uitdagende opdrachten voor de ondernemer van de 21ste eeuw. 

In een wereld waar concurrentie globaliseert en kennis en technologie geen grenzen meer kennen, worden ondernemingen zich bewust dat de enige manier om nog een concurrentieel voordeel te creëren neerkomt op het inzetten op het menselijk kapitaal van de onderneming. Dit verplicht hen hun bedrijfscultuur en bedrijfswaarden te analyseren. Proactieve en overtuigde ondernemers zijn zich bewust dat de ontwikkeling van hun mensen, het beheer van het milieu en de maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid de sleutels zijn tot een verhoogde productiviteit en creativiteit. Een toenemend aantal investeerders weigeren nog te beleggen in ondernemingen die onverantwoord gedrag vertonen. Hoe langer hoe meer klanten verkiezen de produkten van bedrijven die zich maatschappelijk verantwoordelijk gedragen. Ook werknemers kiezen resoluut voor werkgevers die bouwen op duurzame bedrijfswaarden en die een zin aan hun werk kunnen geven.

Dat ondernemers investeren in hun menselijk kapitaal en werken aan de kwaliteit van het werk toont de derde enquête van Stichting Innovatie & Arbeid. Om de evolutie van de werkbaarheid in beeld te brengen ontwikkelde de Stichting Innovatie & Arbeid een werkbaarheidsmonitor voor werknemers en zelfstandige ondernemers, die de kwaliteit van het werk aan de hand van vier indicatoren meet:

  1. de psychische vermoeidheid: meet de werkstress
  2. het welbevinden op het werk: meet de betrokkenheid en motivatie
  3. de leermogelijkheden: meet de kansen op bijblijven en competentieontwikkeling
  4. de werk-privébalans: meet de combinatie van arbeid met gezin en vrije tijd.

Als de nulmeting van 2004 vergeleken wordt met de enquête van  2010, dan zien we dat de globale werkbaarheid is gestegen van 52,3% naar 54,3% . Dat is te danken aan een betere score voor de drie laatste van de vier werkbaarheidsindicatoren, maar niet voor de eerste indicator: de hoge werkstress baart veel zorgen. Hoge werkstress weegt immers niet alleen op de economie, maar ook op de sociale zekerheid. Om werkstress tegen te gaan is er nog heel wat werk te verrichten.

Het neemt niet weg dat de ondernemers een positieve weg zijn ingeslagen en dat de berichtgeving hen niet altijd recht aandoet voor de inspanningen die ze reeds geleverd hebben.

Het komt erop aan de kwaliteit van het werk zo veel mogelijk structureel te verankeren in de organisatie en zo "ongevoelig" mogelijk te maken voor externe factoren als de crisis. Strategisch competentie- en talentmanagement, kwalitatieve arbeid en waardengedreven ondernemerschap zijn onmisbare bouwstenen om tot duurzame resultaten te komen.

In de huidige managementcontext is het optimaal beheren van de organisatie, de processen, de mensen en de middelen een speerpunt in het beleid. Als externe adviseur stelt Oxalis Consulting & Development zich op als ondersteunende partner en klankbord voor de ondernemer om hem te helpen bij de realisatie van de grote economische en maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw. Voor veel bedrijfsleiders is het eenzaam aan de top.  Het is moeilijk om over problemen binnen het bedrijf  te praten of ideeën af te toetsen bij een deskundig klankbord. Vaak zijn de juiste mix van kennis en ervaring, die nodig zijn om deze zaken te evalueren, niet of te weinig aanwezig binnen de onderneming. Of de ondernemer wil de mensen binnen het bedrijf niet ongerust maken en durft hen daarom niet  te raadplegen. Een externe adviseur kan de ondernemer van grote toegevoegde waarde zijn. Hij kan door zijn expertise en zijn objectieve  blik als buitenstaander de ondernemer helpen om het concurrentieel voordeel en de strategie van zijn bedrijf duurzaam te borgen.

Wij wensen u veel leesplezier toe. Wenst u ons feedback te geven of een bepaald onderwerp behandeld te zien, aarzelt u vooral niet ons te contacteren.

Opleiding - Geïntegreerd en strategisch competentiemangement.

Competentie- en talentmanagement zijn belangrijke hefbomen in het duurzaam ondernemen. Ze leggen de link tussen de organisatiedoelstellingen en de doelstellingen van het...

lees meer

Talentmanagement: Coaching van de leidinggevende.

Succesvolle organisaties maken het verschil door innovatiever, sneller en vindingrijker te zijn dan andere. Hiervoor doen zij continu beroep op de kennis en vaardigheden van...

lees meer

Opleiding heeft ook effect op collega’s van cursist. - HR Square, 06 september 2010

Trainingen hebben niet alleen effect op de opgeleide werknemer zelf, maar ook op diens collega’s. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht...

lees meer

lees meer

Motivatie ( 3 ) : Inspelen op de voornaamste behoeften van de medewerker

De relatie tussen de werkgever en de werknemer is door de tijd heen grondig gewijzigd. Een nieuw ‘psychologisch contract’ is ontstaan. Werkgever en werknemer zijn gelijkwaardige...

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!